perjantai 24. huhtikuuta 2015

Sieniä syövät sääsket

Jokainen sienestäjä on tatteja, rouskuja tai vaikkapa haperoita kerätessään huomannut useissa sienissä toukkia. Toukat ovat tyypillisesti sienisääskiä: ne ovat valkoisia, mustapäisiä toukkia, joita voi yhdessä itiöemässä olla parhaimmillaan useita kymmeniä. Sienisääskissä on varsinkin kaksi kaksi heimoa, joiden lajit ovat tavallisia ruokasienissä, Mycetophilidae ja Bolitophilidae. Vaikka sienisääskien lajimäärä Pohjoismaissa on yli 900, eivät kaikki lajit sentään uhkaa ruokasienisatoa. Sienisääskien toukkia elää myös lahopuulla, sienirihmastoissa, käävillä ja kotelosienillä. Sienisääskien ja sienien välisiä yhteyksiä on tutkittu melko paljon, mutta tutkimusten käytännöllisenä ongelmana on ollut näytteiden keräämisen vaikeus. Toukkia ei voi suoraan määrittää lajitasolle, vaan ne pitää ensin kasvattaa aikuisiksi. Vaikka toukat saisi kasvatettua korkealla prosentilla aikuisiksi, ovat naaraat ongelmana. Naaraiden määritys on usein epävarmaa tai mahdotonta, koska niillä on pienet morfologiset erot lähisukuisten lajien välillä. Eikä tässä vielä kaikki, syystä tai toisesta sienisääskien sukupuolijakauma voi olla hyvin vinoutunut, naaraita tuppaa olemaan enemmän kuin koiraita. Näin ollen luotettavan, määrällisen aineiston tuottaminen on ollut tähän asti mahdotonta. 

On kuitenkin olemassa menetelmä, jolla asiantilaa voidaan korjata ja saada tarkkaa tietoa sääskien todellisesta runsausjakaumasta. DNA-lajitunnisteet nimittäin mahdollistavat minkä tahansa kudosnäytteen määrittämisen lajitasolle. Vaikka DNA-lajitunnisteita on käytetty biodiversiteettitutkimuksessa ja ekologiassa jo yli kymmenen vuoden ajan, ei menetelmää ole sovellettu sienisääskien ekologian tutkimuksessa. Pioneereina tässä asiassa toimivat virolaiset tutkijat, jotka tuoreessa julkaisussa selvittivät 100 sienilajin ja 460 itiöemän sääskilajiston. 

Näytteetottoalueet sijaitsivat virolaisissa mänty- ja kuusimetsissä. Tutkijat perustivat näytealoja, joilta sienet kerättiin sopivassa vaiheessa, eli ei liian nuorina, mutta ei myöskään vanhoina, mätinä sieninä. Sienet asetettiin purkkeihin, joissa oli turvetta pohjalla ja harso päällä, ja purkit jätettiin ulkolämpötilaan odottelemaan sääskien kuoritumista. Aikuiset sääsket kerättiin talteen ja määritettiin lajilleen, hankalat naaraat määritettiin DNA:n avulla. 

Aikuisia sääskiä kuoriutui lopulta 340 itiöemästä ja 81 eri sienilajista, havaittuja sienisääskilajeja oli 37 ja yksilöitä peräti 11040. Mainittakoon, että muita sääskiä, kärpäsiä tai loispistiäisiä kuoriutui 2375 yksilöä 60 eri sienilajilta. Sienilajeilta tavattiin 1-12 eri sienisääskilajia, keskiarvon ollessa 3,6. Sääskien runsauden ja lajimäärän kannalta tärkeimpiä sieniä olivat haperot, seitikit, rouskut ja kärpässienet. 

Tutkijat jakoivat sienisääskilajit kolmeen ryhmään, polyfageihin, oligofageihin ja monofageihin. Polyfagit, viisi lajia, ovat sääskiä, joita tavattiin yli 20 eri sienilajilta ja yhdeksältä eri sienisuvulta (ensimmäisenä laji, Allodia lugens, jota tavattiin 41 lajilta ja 16 suvulta). Oligofageja oli 10 lajia (2-19 sienilajia, 2-6 sienisukua) ja monofageja kolme (tavattiin vain yhdeltä sienisuvulta); loppuja 20 lajia ei voitu niiden harvinaisuuden vuoksi luotettavasti luokitella ravinnonkäytön mukaan. Eri itiöemien sääskiyhteisöt eivät olleet täysin satunnaisia lajien joukkoja, sillä mykorritsasienien yhteisöt erosivat orgaanista aineista lahottavien sienien lajistosta. 

Tutkimuksen pohdintaosuudessa todetaan, että pyyntiponnistus on ollut hyvä: on todennäköistä, että suurin osa alueella elävästä, itiöemiä syövästä lajistosta päätyi tutkijoiden lajilistaan. Tästä on todisteena rarefaktiokäyrä, joka on lähes tasaantunut. Tutkimus on ensimmäinen laatuaan, jossa osoitetaan että mykorritsa- ja saprotrofisienien sääskilajistot eroavat toisistaan. Syy tähän eroon voi olla se, että nämä sienityypit eroavat toistaan typen ja hiilen isotooppien suhdelukujen suhteen; sekä typen että hiilen pitoisuudet ovat saprotrofeilla alemmat. Erityisesti typen määrä voi olla kasvua rajoittava tekijä myös sienisääskillä, kuten sen on havaittu olevan kasvinsyöjillä.

On mahdollista, että sienisääskillä polyfagia, eli suuren sienijoukon käyttäminen ravintona, on harvinaisempaa kuin on luultu. Toisaalta monofagiaa on edelleen pidettävä melko harvinaisena ilmiönä helttasienien ja tatinsyöjien joukossa, vaikka jotkin tutkimuksen harvinaiset, luokittelemattomat lajit voisivat sellaisia ollakin. Sienisääskien enemmistö lienee oligofageja, joiden ravintoskaala on suhteellisen laaja, mutta ihan mikä tahansa itiöemä ei kelpaa. Tämä strategia lienee menestyksellinen, ja mahdollistaa sienisääskien ykköspaikan boreaalisten metsien sienensyöjinä, vaikka sienisadot vuosien välillä voivat rajustikin vaihdella.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti